شماره تماس 021-65870112

حل اختلافات گمرکی

اختلافات گمرکی در دو حالت به وجود می آید ، ابتدا در زمان مراحل ترخیص کالا قبل از خروج و یا پس از ترخیص که طبق ماده 143 قانون امور گمرکی ، گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی به مدت 3 سال از تاریخ صدور سندی که کالا به واسطه آن از گمرک ترخیص شده است کشف نماید و متضمن زیان مالی دولت می باشد.

کارشناسان گمرکی در حین مراحل ترخیص اگر دچار اختلاف تعرفه یا ارزش شوند گزارش می دهند و در صورت تاییدیه گمرک محل ترخیص کالا جریمه در نظر گرفته و شناسه پرداخت ایجاد میگردد و در صورت اعتراض صاحب کالا با ارئه مستندات و درخواست کتبی بررسی مجدد صورت می گیرد.

چنانچه در اختلاف گمرک محل ترخیص کالا برطرف نشود موضوع به گمرک ایران و سپس باید معادل نیم درصد از مبلغ اختلاف را بعنوان حق رسیدگی سپرده و بعداز ابطال تمبر در کمسیون حل اختلافات گمرکی پیگیری نمود ، که پس از آن رای صادره از کمسیون قابل اجرا میباشد و می توانید ظرف  مدت زمان 20 روز تقاضای ارجاع امر به کمسیون تجدید نظر نمایید.

کارشناسان گمرکی در واحد بازبینی اگر موضوع اختلافی را از نظر ارزش یا تعرفه کشف نمایند پس از محاسبه مبلغ اختلافی و در نظر گرفتن جریمه طی مطالبه نامه ای به آدرس صاحب کالا و وکیل یا نماینده قانونی وی (کارگزار گمرکی) ارسال و ظرف مدت  30 روز از تاریخ ابلاغ زمان دارند نسبت به موضوع اختلافی بطور کتبی با مستندات اعتراض خود را به گمرک اعلام نمایند، در اینصورت گمرک طبق مواردی که ذکر گردید توسط گمرک ایران و کمسیون حل اختلافات گمرکی بررسی های لازم را بعمل می آورد ، ضمنا در مورد اضافه پرداختی هم ، همین رویه وجود دارد.

بازرگانی "بدراندیشان پارسیان" با توجه به سوابق متعدد پروژه های ترخیص کالاهای بازرگانی و تولیدی در زمینه(واردات و صادرات) با امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارد بعنوان مشاور امور گمرکی و ترخیص کالا کنار شما واردکنندگان محترم خواهیم بود.