شماره تماس 021-65870112

عقد قرارداد

شرکت بازرگانی "بدراندیشان پارسیان" دارای پروانه کارگزاری  گمرک ایران به شماره 9557047 و شماره ثبت 4444599 اقدام به تنظیم قرارداد با سازمان های دولتی ، شرکت های تولیدی و خصوصی می نماید.

شرایطی که طبق ماده 183 قانونی مدنی در عقد قرارداد الزامی است :

- مشخصات واقعی طرفین قرارداد و درج محل قانونی شرکت

- طرفین قرارداد ممنوع المعامله نباشند و به بلوغ رسیده باشند.

- شخصی که قرارداد را مهر و امضاء می نماید باید در روزنامه رسمی دارای حق امضاء باشد چنانچه شخص دیگری به نمایندگی از سوی طرف قرارداد اقدام به امضاء  نماید باید دارای وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه معتبر باشد که در متن قرارداد ذکر شود.

- رضایت طرفین ، موضوع معین ، مشروعیت معامله و اهانت طرفین قرارداد.

- تعیین مبلغ کل قرارداد ، شرایط و مراحل و تاریخ پرداخت ها درج شود.

- مدت زمان قرارداد از تاریخ شروع با امضاء طرفین و درج تاریخ پایان قرارداد.

- مورد معامله در قرارداد معلوم باشد مثلا نوع خدماتی که ارائه میشود دقیقا ذکر شود.

- شرایط فورس ماژور ، حق ابطال  و فسخ قرارداد  در ماده ای جداگانه مشخص گردد.

- حفظ اسرار محرمانه طرفین قرارداد مانند اسناد و مدارک پیوست و موضوع قرارداد .