شماره تماس 021-65870112

نشریه گمرک ایران


نشریه گمرک ایران ( بهمن 96 )

نشریه گمرک ایران ( بهمن 96 )

نشریه گمرک ایران. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند. سیستم الکترونیکی گمرک ایران را جهانی کرد. برگزاری کنفرانش گمرک دیجیتال و مدیریت دانش .آموزش ثبت شناسه بین المللی تلفن همراه.
نشریه گمرک ایران (فروردین 97)

نشریه گمرک ایران (فروردین 97)

نشریه گمرک ایران فروردین 97. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدراندیشان پارسیان. در این شماره خواهید خواند : بهره برداری از پیشرفته ترین ایک سری کامیونی در گمرک شهیدرجایی بندرعباس. خودداری گمرک از پذیرش اسناد کلی گویی شده در مورد ارزش و تعر ...
نشریه گمرک ایران(اردیبهشت97)

نشریه گمرک ایران(اردیبهشت97)

نشریه گمرک ایران اردیبهشت97. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند : چگونگی ترخیص نسیه بخشی از کالای واحدهای تولیدی معتبر از گمرک. دکتر مسعود کرباسیان: برخورد جدی با پدیده قاچاق رویکرد اصلی وزارت اقتصاد و گم ...
نشریه گمرک ایران(خرداد 97)

نشریه گمرک ایران(خرداد 97)

نشریه گمرک ایران خرداد 97. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند : بهرهبرداری از ایکسری کامیونی پیشرفته در گمرکات دوغارون و سرخس. همکاری ایران با کشورهای اروپایی توسعه می یابد. 
نشریه گمرک ایران ( تیر97 )

نشریه گمرک ایران ( تیر97 )

نشریه گمرک ایران تیر97 . دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدراندیشان. در این شماره خواهید خواند :  راهنمای فرآیند اظهار قبل از ورود در پنجره واحد تجارت فرامرزی. تبیین مفهوم  گمرک دیجیتال در اجالس انجمن حمل ونقل بین المللی.
نشریه گمرک ایران (اسفند98)

نشریه گمرک ایران (اسفند98)

نشریه گمرک ایران اسفند 98. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند : پیش بینی سازمانهای جهانی از جمله صندوق های بین المللی پول و بانک جهانی این است که شرایط اقتصادی و نرخ تورم در سال آینده بهتر خواهد شد.
نشریه گمرک ایران (فروردین99)

نشریه گمرک ایران (فروردین99)

نشریه گمرک ایران فروردین99. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند : گمرک برای جهش صادرات فرش قرمز پهن کند
نشریه گمرک ایران (اردیبهشت99) شماره924

نشریه گمرک ایران (اردیبهشت99) شماره924

نشریه گمرک ایران اردیبهشت99. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند : بازار سرمایه جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور پیدا کرده است
نشریه گمرک ایران اردیبهشت(99) شماره 925

نشریه گمرک ایران اردیبهشت(99) شماره 925

دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند : براســاس گزارشهــای دریافتــی صــادرات در گمــرکات هزمــزگان،گمــرکات مازنــدران و گیــان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــا افزایش همراه بوده .
نشریه گمرک ایران (خرداد99)

نشریه گمرک ایران (خرداد99)

نشریه گمرک ایران خرداد99. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند : گمـرک، مجاز به ترخیص »درصدی« یا »کامـل« کالا های » در صف تخصیص ارز « نیسـت و کالاهای » در صـف تأمین ارز ترخیص می شوند.
نشریه گمرک ایران (خرداد 99)

نشریه گمرک ایران (خرداد 99)

نشریه گمرک ایران خرداد99. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند : وزیر اقتصاد: صدور مجور کسب و کارنباید بیش از 3 روز طول بکشد،در غیر اینصورت باید به سـامانه شـماره۱۸۶۶ شـکایت کنـد.
نشریه گمرک ایران (خرداد99)

نشریه گمرک ایران (خرداد99)

نشریه گمرک ایران خرداد99. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند : گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست های دولت برای حمایت از تولید و صادرات ، تسهیلات گوناگونی را ارائه میکند.
نشریه گمرک ایران (تیر 99)

نشریه گمرک ایران (تیر 99)

نشریه گمرک ایران تیر99. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند :تسهیل صادرات در اولویت برنامه های گمرک است.
نشریه گمرک ایران (تیر99)

نشریه گمرک ایران (تیر99)

نشریه گمرک ایران تیر99. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند :پیاده سازی گمرک هوشمند که به طور جدی در دستورکار گمرک است و کامل خواهد شد، سبب تسهیل تجارت کالاها و خدمات در کشور میشود.
نشریه گمرک ایران (تیر99)

نشریه گمرک ایران (تیر99)

نشریه گمرک ایران تیر99. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند :گمرک در 20 ماه گذشته تحوالت چشمگیری داشته است
نشریه گمرک ایران (مرداد99)

نشریه گمرک ایران (مرداد99)

نشریه گمرک ایران مرداد99. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند :توسعه همکاریهای گمرکی و تجاری ایران با عراق و جمهوری آذربایجان.
نشریه گمرک ایران (شهریور99)

نشریه گمرک ایران (شهریور99)

نشریه گمرک ایران شهریور99. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند :مبادلات تجاری پنج ماهه ایران با کشورهای خارجی به 6/24 میلیارد دلار رسید
نشریه گمرک ایران (شهریور99)

نشریه گمرک ایران (شهریور99)

نشریه گمرک ایران شهریور99. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند: میراشرفی: گمرک با تمام توان درصدد کاهش مشکالت فعاالن اقتصادی است
نشریه گمرک ایران (مهر99)

نشریه گمرک ایران (مهر99)

نشریه گمرک ایران مهر99. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند: جهانگیری: تمرکز بر تامین کاالهای اساسیو مواد اولیه تولید، اولویت دستگاههای اجرایی باشد
نشریه گمرک ایران (مهر99)

نشریه گمرک ایران (مهر99)

نشریه گمرک ایران مهر99. دانلود نشریه گمرک ایران از سایت شرکت بازرگانی بدر اندیشان. در این شماره خواهید خواند: گزارش اقدامات و پیشنهادهای گمرک برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید